Cele zrównoważonego rozwoju

biały pasek

Łączą nas Cele zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju – to działanie, które odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb. W ramach naszej misji działamy w obszarze trzech celów zrównoważonego rozwoju:

Cele zrównoważonego rozwoju

Cel 13 – Przeciwdziałamy zmianom klimatycznym i ich skutkom.

Modernizujemy stare obiekty, tak jak termomodernizacja zabytkowego pawilonu Ptaszarni i budujemy nowe z wykorzystaniem pasywnych technologii, tak jak słynne Afrykarium.

Cele zrównoważonego rozwoju

Zobacz opracowanie celu 13 przez ONZ

Cele zrównoważonego rozwoju

Cel 14 – Chronimy oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystujemy je w sposób zrównoważony.

Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na hodowlach zachowawczych ryb, ssaków i ptaków morskich. Prowadzimy również edukację przyrodniczą nt. biotopów wodnych.

Cele zrównoważonego rozwoju

Zobacz opracowanie celu 14 przez ONZ

Cele zrównoważonego rozwoju

Cel 15 – Powstrzymujemy utratę różnorodności biologicznej. Promujemy zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesów degradacji gleby.

Prowadzimy ponad 30 projektów ochrony gatunkowej in situ. Działamy zarówno w obszarze hodowli zagrożonych gatunków, jak i edukacji ekologicznej miejscowych mieszkańców.

Cele zrównoważonego rozwoju

Zobacz opracowanie celu 15 przez ONZ