Cele zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój - to rozwój, który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb.

łączą nas wspólne cele!

W ramach naszej misji działamy w obszarze trzech celów zrównoważonego rozwoju:

Cel 13 – Przeciwdziałamy zmianom klimatycznym i ich skutkom.

Modernizujemy stare obiekty, tak jak termomodernizacja zabytkowego pawilonu Ptaszarni i budujemy nowe z wykorzystaniem pasywnych technologii, tak jak słynne Afrykarium.

Zobacz opracowanie celu 13 przez ONZ

Cel 14 – Chronimy oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystujemy je w sposób zrównoważony.

Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na hodowlach zachowawczych ryb, ssaków i ptaków morskich. Prowadzimy również edukację przyrodniczą nt. biotopów wodnych.

Zobacz opracowanie celu 14 przez ONZ

Cel 15 – Powstrzymujemy utratę różnorodności biologicznej. Promujemy zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesów degradacji gleby.

Prowadzimy ponad 30 projektów ochrony gatunkowej in situ. Działamy zarówno w obszarze hodowli zagrożonych gatunków, jak i edukacji ekologicznej miejscowych mieszkańców.

Zobacz opracowanie celu 15 przez ONZ

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.