Regulacja przepływu starorzecza Odry

regulacja przepływu starorzecza odry
logotypy RPO WD 2020

Projekt dofinansowany z budżetu RPO WD 2014-2020.

ZOO Wrocław, dzięki dofinansowaniu z RPO WD 2014-2020, zrealizuje projekt – regulacja starorzecza Odry, który zwiększy bezpieczeństwo ZOO Wrocław i Wielkiej Wyspy przed powodzią oraz wzbogaci bioróżnorodność dzięki nasadzeniom rodzimych gatunków roślin.

Zmiany klimatyczne w Polsce objawiają się coraz częściej m.in. występującym niekorzystnym rozkładem opadów (długie okresy bez opadów i okresy gwałtownych nawałnic deszczu). W tej sytuacji rośnie znaczenie retencji wodnej, czyli zatrzymywania wody w okresach obfitych i przetrzymywania do okresów niedoboru. Niestety w latach powojennych w Polsce intensyfikacja rolnictwa i urbanizacja doprowadziła do zaburzenia zdolności do naturalnego retencjonowania wody. Kilkanaście lat temu powstał plan dużych zbiorników retencyjnych i pozytywny zwrot w podejściu do problematyki małej retencji wodnej.

Jednym z elementów małej retencji wodnej jest staw na terenie ZOO Wrocław, który jest elementem Starorzecza Odry. Instalacja retencyjna powstała w 1863 r. i choć była kilkukrotnie remontowana, to obecnie wymaga remontu generalnego – modernizacji, konserwacji i udrożnienia.

W efekcie realizacji projektu powstanie sprawny „mechanizm” spowalniający nadmierny odpływ wód opadowych (roślinność, ścieżki) i utrzymujący zasób wody w bliskości koryta rzeki (sam zbiornik z urządzeniami spustowymi).

Zadania w ramach projektu obejmują m.in.

  1. Rozbudowę systemów i urządzeń małej retencji stawu w ZOO Wrocław o wartości 1 368 986,96 PLN,
  2. Budowę instalacji zrzutowej ze stawu oraz nasadzenia roślin o wartości 809 283,86 PLN,
  3. Działania edukacyjne o wartości 23 616,00 PLN

Ważną rolę w projekcie pełnią nasadzenia wokół stawu, które są elementem retencji krajobrazowej. Planowane są nasadzenia roślin rodzimych gatunków charakterystycznych dla otoczenia rzeki Odry, które zapobiegną erozji nabrzeża i pozwolą lepiej retencjonować wody. Zaplanowana roślinność wzmocni odbiór krajobrazowy, efekt renaturyzacji, a także wpłynie korzystnie na stabilizację linii brzegowej. Docelowo ma to być ponad 1 000 roślin na obszarze około 1 900 m2.

Zgodnie z misją ZOO Wrocław w projekcie znalazły się również działania edukacyjne dotyczące podnoszeniem wiedzy i świadomości osób dotkniętych ryzykiem, związanej z udzielaniem pomocy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mienia i/lub życia ludzkiego, a także wartości przyrodniczych rzeki Odry. Zaplanowano m.in. szkolenia, panele i plakaty.

Pracami objęty jest staw zlokalizowany we wschodniej, historycznej części zoo

W ramach realizacji projektu, na obszarze skarpy otaczającej staw, zostały posadzone nowe rośliny, w ilości 1089 sztuk. Ich celem jest wzbogacenie bioróżnorodności i wzmocnienie struktury skarpy, otaczającej zbiornik małej retencji. Rośliny jakie zostały posadzone to między innymi: jałowiec płożący „Blue Chip”, cis pospolity, hortensja drzewiasta i bukietowa, ligustr pospolity, jaśminowiec „Innocence”, ognik szkarłatny „Kasan”, a z traw są to na przykład dąbrówka, parzydło leśne, turzyca muskegońska i kosaciec żółty „Double”.

Nasadzenia roślin wokół zbiornika

oprawa edukacyjna

W pobliżu zbiornika retencyjnego powstała oprawa edukacyjna. W jej skład wchodzą panele i tabliczki z opisem projektu w alfabecie Braille’a.

budowa instalacji zrzutowej ze stawu na terenie zoo do rzeki stara odra przy moście zwierzynieckim

PODSUMOWANIE

Nazwa projektu: Regulacja przepływu starorzecza Odry na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Program operacyjny: RPO WD 2014-2020

Oś priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby

Działanie: 4.5 Bezpieczeństwo

Poddziałanie: 2 – 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenia zdolności retencyjnych stawu na terenie ZOO Wrocław.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie retencji korytowe i glebowej.
  • zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie ZOO Wrocław
  • umożliwienie sprawnego gospodarowania zasobami wody
  • zwiększenie bioróżnorodności
  • podniesienie świadomości pracowników i odwiedzających obiekt w zakresie małej retencji

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zdolności retencyjnych stawu na terenie ZOO Wrocław.

Wartość projektu ogółem

Wartość projektu to  2 485 937,54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie RPO WD wynosi 962 931,02 PLN

przyłącz się do nas

Pomóż nam chronić ginące gatunki. Fundacja ZOO Wrocław DODO realizuje ponad 30 projektów ochroniarskich na świecie.

Przekaż swój 1,5%

KRS 0000623492

Pantera śnieżna