Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILET Language:
Odwiedź:

Regulamin aukcji

  Edukacja

REGULAMIN AUKCJI W RAMACH AUKCJI CHARYTATYWNEJ

§ 1 Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem aukcji jest ZOO Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu (REGON: 022384584; NIP: 898-216-74-37), z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 1-5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000350789 reprezentowaną przez:
 2. Radosława Ratajszczaka – Prezesa Zarządu
 3. Joanne Kasprzak - Członka Zarządu

Zarwanym dalej „Organizatorem”.

 1. Beneficjentem aukcji jest European Association of Zoos and Aquaria zwany dalej „Beneficjentem”.
§ 2 Przedmiot i Cel Aukcji
 1. Celem aukcji jest zebranie kwoty pieniężnej na rzecz Beneficjenta poprzez sprzedaż przedmiotów darowanych Organizatorowi. (zwana dalej „Aukcją”)
 2. Środki pieniężne uzyskane z Aukcji zostaną przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta przez Organizatora.
§ 3 Przedmioty przekazane na Aukcje
 1. Przedmiotem Aukcji będą rzeczy ruchome darowane Organizatorowi przez darczyńców w celu sprzedaży ich na aukcji, zwane dalej „Rzeczami”.
§ 4 Uczestnicy Aukcji
 1. Uczestnikami Aukcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne działające przez osoby uprawnione do ich reprezentowania (członkowie zarządu), które zgłoszą się w czasie trwania Aukcji.
 2. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Aukcji.
 3. Warunkiem udziału w Aukcji jest wyraźny zasygnalizowanie osobom ją prowadzącym chęci udziału w niej oraz późniejsze podanie danych osobowych - imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania po wygraniu którejkolwiek z licytacji.
§ 5 Przebieg Aukcji
 1. Aukcja odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019r. w Centrum Sztuki Impart przy ul. Mazowieckiej 1-5, 51-618 Wrocław podczas koncertu charytatywnego „Milczące Lasy”.
 2. Dla każdej Rzecz zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza).
 3. Uczestnicy zgłaszają swoje oferty cenową poprzez podniesienie ręki i złożenie oferty.
 4. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników Aukcji.
 5. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o min. 10zł.
 6. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika Aukcji  jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
 7. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik Aukcji złoży ofertę korzystniejszą.
 8. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia aukcji złożył najwyższą ofertę.
 9. Uczestnik powinien zachować należytą staranność przy składaniu oferty, a w szczególności dopilnować aby nie była składana lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
 10. Zamknięcie Aukcji nastąpi o godzinie 20.00.
§ 6 Zapłata wylicytowanej kwoty i wydanie wylicytowanego przedmiotu
 1. Uczestnicy, na rzecz których nastąpiły przybicia podczas aukcji zobowiązani są do wpłacenia zaoferowanej kwoty w gotówce lub dokonując przelewu na wskazany rachunek bankowy Organizatora PKO BO  98 1020 5226 0000 6902 0529 7371, w tytule wpisując: „Licytacja Silent Forest – przedmiot wylicytowany - imię i nazwisko zwycięzcy aukcji” w terminie 7 dni od zakończenia aukcji.
 1. Wydanie wylicytowanych Przedmiotów nastąpi po odnotowaniu wpłaty.
 2. Szczegóły dotyczące sposobu odebrania Przedmiotu zostaną ustalone indywidualnie z Uczestnikiem licytacji.
§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Aukcji jest: ZOO Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu.
 2. Uczestnicy Aukcji przystępując do niej wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania Przedmiotu także adres do wysyłki.
 3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest wymagane do udziału w Aukcji.
 4. Uczestnik przystępując do Aukcji, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i miasto) w przypadku wygrania licytacji.
 5. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Aukcji, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Aukcji.
§ 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Aukcji dostępny jest w dniu 13 czerwca 2019 r. w Centrum Sztuki Impart przy ul. Mazowieckiej 1-5, 51-618 Wrocław oraz na stronie internetowej zoo.wroclaw.pl od dnia 10 czerwca 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego.
WRÓĆ

Partnerzy

Bootstrap Slider